τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ 2013 - 2014.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη :
1.       Το καταστατικό της, καθώς και αυτό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
2.       Τις διατάξεις του ΚΑΠ. και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
3.       Τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της και την 7 / 19 Ιουνίου 2013 απόφαση του Δ.Σ. αυτής
                                                           
π ρ ο κ υ ρ ή σ σ ε ι:

τους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων περιόδου 2013 - 2014, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Νέων, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανόνες παιχνιδιού αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
α) Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής
β) Οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Νέων περιόδου 2013 - 2014, θα συγκροτηθούν αποκλειστικά και μόνο από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 1998, 1999 και 2000Σε κάθε αποστολή οι ομάδες δικαιούνται να χρησιμοποιούν μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές μικρότερης ηλικίας, δηλαδή γεννηθέντες μεταγενέστερα του 2000. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Χαλκιδικής και μόνο, και οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Νέων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Νέων, υποχρεούνται να υποβάλλουν ( είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169 ) στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013.  Το απόγευμα ( 18:30 ) της  Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνει ο καθορισμός των ομίλων ( ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών ) και η κλήρωση των αγώνων, στα γραφεία της Ένωσης. Το χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ ορίζεται στα πενήντα ( 50 ) ευρώ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 - 2014

 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

1.      Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
2.      Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη της διοργάνωσης του κυπέλλου
3.      Την απόφαση 7 / 19 Ιουνίου 2013 του Δ.Σ. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διοργάνωση των αγώνων κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος περιόδου 2013 - 2014.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Στους αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος, συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλα τα σωματεία της Γ΄Εθνικής και Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας, ενώ, προαιρετική είναι η συμμετοχή για τα σωματεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας Χαλκιδικής. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση, πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 100 ευρώ (με κατάθεση μετρητών ή με ταχυδρομική επιταγή) και προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ και των όρων της παρούσας προκήρυξης. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής, από σωματείο για το οποίο είναι υποχρεωτική, επιφέρει απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει και του επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσια ( 800 ) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο φάσεις. Η πρώτη με διοργανώτρια την Ε.Π.Σ.Χ. και η δεύτερη με διοργανώτρια την ΕΠΟ ( μετά την ανάδειξη του κυπελλούχου Χαλκιδικής ). Όλοι οι αγώνες, θα διεξαχθούν με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ ( παράταση και πέναλτι ). Οι αγώνες της πρώτης και δεύτερης φάσης με διοργανώτρια την ΕΠΣΧ, θα διεξαχθούν σε δυο ομίλους, μέχρι να μείνουν 16 ομάδες ( 8 σε κάθε όμιλο ). Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα καθορισθούν με βάση τη γεωγραφική θέση του κάθε σωματείου. Ο Τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες κυπέλλου θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2013. Θα διεξάγονται συνήθως ημέρα Τετάρτη, καθώς και κάθε άλλη ημέρα, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη διοργανώτρια.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, αφού έλαβε υπόψη :

Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, το καταστατικό της και τους κανόνες του παιχνιδιού, τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, τους πίνακες κατάταξης Σωματείων ανά κατηγορία περιόδου 2012 – 2013 και την 7 / 19 Ιουν. 2013 απόφαση του Δ.Σ. της,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τους αγώνες  Α΄, Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2013 - 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία έχουν τα εξής Σωματεία :

                                    Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( 16 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ) :
1. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ                       7. ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ                13. ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
2. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ      8. ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ           14. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ             9. ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005     15. ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ             10. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ       16. ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ
5. ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ               11. Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ
6. ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                12. ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ

Αρκεί μια στάλα στη φωτιά

Στη διάρκεια μιας πυρκαγιάς στο δάσος, όλα τα ζώα τρέχουν για να σωθούν. Υπάρχει όμως ένα πουλί που δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση.

Είναι τo κολιμπρί, το μικρότερο πουλί στον κόσμο (το μήκος του σώματός του είναι περίπου 2,5 εκατοστά.)

Παίρνει μια στάλα νερό στο ράμφος του και πετάει προς τη φωτιά.

«Τι νομίζεις ότι κάνεις; Είσαι τρελός, δεν θα σταματήσεις την φωτιά!», του φωνάζει ένας ελέφαντας.

«Το ξέρω», απαντά το κολιμπρί, «κάνω όμως αυτό που μου αναλογεί».

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ενημερωτικ​ή Εκδήλωση στη Γαλάτιστα, "Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ, Η ΣΙΩΠΗ ΟΧΙ"


Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την παράνομες λήψεις γεννετικού υλικού στην Β.Α. Χαλκιδική

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τα Υπουργεία
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
Θέμα: Δια της βίας λήψη γενετικού υλικού
Τον τελευταίο καιρό, στα πλαίσια προκαταρκτικών ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορούν γεγονότα στις «Σκουριές» και «Λάκκο Καρατζά» Χαλκιδικής, δεκάδες πολίτες έχουν προσαχθεί ή κληθεί ώστε να καταθέσουν δείγμα γενετικού υλικού στις Αστυνομικές Δ/νσεις Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις περιπτώσεις άρνησης, το δείγμα γενετικού υλικού αποσπάστηκε με την άσκηση βίας από τους αστυνομικούς υπαλλήλους.
Ο Δικηγορικός  Σύλλογος Θεσσαλονίκης και οι συνήγοροι υπεράσπισης, έχουν καταγγείλει επανειλημμένα τις παράνομες πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας, που στερούν από τους πολίτες συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Το νερό νεράκι...

Μέλλον της Χαλκιδικής,  φ.20,  15-7-1960
ΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ      ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ.
Είν’ ορισμένοι νόμοι άγραφοι, κοινωνικοί, ανθρώπινοι, που απαλύνουνε τις σχέσεις των ανθρώπων και κάνουν τη ζωή υποφερτή.  Η ανταπόδοση και η ευχαριστία για κάτι που πετύχαμε με τη συνεργασία συνανθρώπων, ειν’ ένας νόμος, τέτοιος, άγραφος, ως τόσο όμως απαράβατος. Γιατί βλαστάνει μέσα από την καρδιά της ηθικής.
Αυτόν τον νόμο της ανταποδόσεως και της φιλοφρονητικής ευχαριστίας, θέλαμε να τον δούμε να σαρκώνεται σε έργα στέρεα καλής θελήσεως, από το μέρος της μεγάλης Εταιρείας Λιπασμάτων, εκεί στα δυό Μαντεμοχώρια, Στρατώνι, Στρατονίκη. Είναι δεμένη η ζωή των δυό χωριών αυτών με το μετάλλευμα, που βγάνει η περιοχή τους, τόσο στενά, που δεν είναι καμμιάς από τις εταιρείες που πέρασαν απ’εκεί. Αληθινά είναι η ζωή τους ζυμωμένη με το μετάλλευμα, και δεν είναι υπερβολή πως τρέχει και κυλάει στο αίμα τους ο σιδηροπυρίτης. Κληρονομιά, από τη μια γενιά στην άλλη, σκάβουνε οι μεταλλωρύχοι τούτοι τα σπλάχνα της μεταλλοφόρας γης, για να γεμίσουν τα βαγόνια με μετάλλευμα και τα δικά τους σπλάχνα με τη σκόνη. Δίνουνε χρόνια τώρα, κόμπο, κόμπο τη ζωή τους, για το ψωμάκι το δικό τους και της Εταιρείας. Προσφέρουνε λοιπόν κι αυτοί ζωή και εργασία, και εργασία τέτοια, που δίνει πλούσια ευλογία στα άπληστα πουγγιά της Εταιρείας. Κι η προσφορά αυτή αξίζει χωρίς άλλο μια ευχαριστία από το μέρος της μεγάλης Εταιρείας. Ως τόσο η μεγάλη Εταιρεία αντί για το «ευχαριστώ» τους αφανίζει το νερό εκεί στη Στρατονίκη.

04/8 LIVE @ PAPAROUNA BEACH BAR @ ΑΚΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Προσωπική Εργασία - Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι…

Το ημερολόγιο του 2012 του Συλλόγου Φίλων Σκιρίτιδας έχει ως θέμα την «Προσωπική Εργασία». Έναν θεσμό που οι παλιότεροι όχι απλά θυμούνται αλλά νιώθουν περήφανοι που κάποτε τον υπηρέτησαν. Έναν θεσμό που οι νεότεροι όχι μόνο δεν πρόλαβαν αλλά δεν τον γνωρίζουν καν. Όχι μόνο δεν τον γνωρίζουν αλλά αγνοούν ότι πολλά από τα έργα υποδομής που βλέπουν στο χωριό μας δεν τα ‘φτιαξε μόνο του το κράτος αλλά οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους.
 Ήταν τη δεκαετία του ’50, τότε που η πληγωμένη – απ’ τον πόλεμο και την κατοχή – Ελλάδα προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Τότε  δημιουργήθηκε ο θεσμός της «προσωπικής εργασίας», μια ιδιότυπη μορφή εθελοντισμού που λειτούργησε στα πλαίσια των μικρών κοινοτήτων και συμμετείχαν ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, άντρες και γυναίκες.
  Αυτά συνέβαιναν τον καιρό της φτώχειας, τις  δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 ως τις αρχές του ΄70. Τότε που, η συμμετοχή όλων στα τοπικά  έργα   θεωρούταν αυτονόητη υποχρέωση. Αν έπρεπε να κατασκευαστεί ένας δρόμος, όλοι, εξ ίσου, θα συμμετείχαν. Και συμμετείχαν όλοι, με ότι μέσο διέθετε ο καθένας. Κασμάδες, τσάπες, ξινιάρια, φτυάρια, βαριοπούλες, κ.ά …
 Συμμετείχαν χωρίς δυσφορία και χωρίς δισταγμό σε μια κοινή υπόθεση. Ήταν τέτοιος ο ζήλος τους που, αν τους ζητούσες ιδιωτική απασχόληση τις ημέρες της δημόσιας υποχρέωσής τους, με υπερηφάνεια σου δήλωναν πως δεν θα μπορούσαν γιατί είχαν «προσωπική εργασία».
  Με τον τρόπο αυτό φτιάχτηκαν σημαντικά έργα και υποδομές προκειμένου να καλυφτούν καθημερινές ανάγκες τους. Έτσι φτιάχτηκαν σχολεία, εκκλησίες, δρόμοι, καλντερίμια, γεφύρια, βρύσες, υδρευτικά έργα, κ.ά.

Νέα από την προετοιμασία της Θύελλα

Μετά την ξεκούραση από το ρεπό της Κυριακής που έδωσε ο προπονητής Νίκος Βεκόπουλος στους ποδοσφαιριστές , ξεκίνησε χτες Δευτέρα, η δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας στο γήπεδο του Μελισσουργού.
Η ένταση των προπονήσεων ανεβαίνει  με στόχο τη δημιουργία καλού επιπέδου φυσικής κατάστασης.
Το πρώτο φιλικό έχει προγραμματιστεί για τις 9 ή 10 Αυγούστου με τον Άρη Παλαιοχωρίου .
 
Να θυμίσουμε ότι στην ΘΥΕΛΛΑ επέστρεψαν ο Στόϊκος Σάββας και ο Μαριανός Βασίλης που αγωνιζόταν στην Α' Κατηγορία με τις ομάδες του Στρατωνίου και της Βαρβάρας , αντίστοιχα.
Επίσης επέστρεψε και ο Σιώμος Νίκος ο οποίος αγωνιζόταν στην Νέα Καλλίστη , ομάδα της Κομοτηνής.
Από τα τμήματα υποδομής ανέβηκαν στην ανδρική ομάδα οι Στόϊκος Αναστάσης και Οικονόμου Γιώργος , οι οποίοι δείχνουν εξαιρετικό πρόσωπο στις πρώτες αυτές  προπονήσεις  και αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά και αυτοί την προσπάθεια της ομάδας στην Α' Κατηγορία.

Εσωτερικές μεταγραφές θεωρούνται:
  - οι Στόϊκος Γιώργος του Μιχαήλ , Γερακούδης Παναγιώτης , Τουπλικιώτης Αχιλλέας και Μπούφτας Γιάννης οι οποίοι  κατά την διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία με αποτέλεσμα την αποχή τους από τις προπονήσεις και από πολλούς αγώνες .Άπαντες έχουν απολυθεί και έχουν ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία για την νέα σεζόν.
 - οι Στόϊκος Χρυσοβαλάντης και Σιώμος Νίκος έχουν τελειώσει τις σπουδές τους σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή , αντίστοιχα , και ήδη είναι μόνιμοι κάτοικοι Στανού.
- και ο Στόϊκος Γιώργος του Ηλία , που από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη . Την περυσινή περίοδο  σπούδαζε στην Κρήτη και δεν συμμετείχε καθόλου στις υποχρεώσεις της ομάδας λόγω της γεωγραφικής απόστασης .

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την προπόνηση της Δευτέρας.

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

5 + 5 = 5

Ξέρω τι σκέφτεστε...  "5 +5 δεν ισούται με 5". Παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω.

Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Πόσες φορές έχετε ακούσει ότι θα πρέπει να έχετε ένα μακροπρόθεσμο στόχο στον οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε; Σε αυτό το άρθρο, πρόκειται να αναφερθώ στους στόχους που θέτουμε με ορίζοντα 5 χρόνων και θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς θα ξέρετε αν είστε πραγματικά σε καλό δρόμο για την επίτευξη τους.

Στην εξίσωση του τίτλου, η απάντηση 5 είναι ο πενταετής στόχο σας, και το 5 +5 είναι τα σημαντικότερα μυστικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Συνομιλώντας με πολλούς ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ακούω τη απογοήτευση τους για τους στόχους που έχουν θέσει, και την έλλειψη προόδου που έχουν κάνει. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι "Ένα βουνό είναι χτισμένο πέτρα-πέτρα, και μπορούμε να το ανεβούμε βήμα-βήμα".

Το πρώτο "5" στην πρόσθεση αντιπροσωπεύει τα 5 άτομα που αποκαλείτε ως φίλους και συνεργάτες σας. Σας προτείνω να κάνετε μια λίστα με τα 5 άτομα που σχετίζεστε μαζί τους σε τακτική βάση, και στη συνέχεια να εξετάσετε προσεκτικά αν έχουν παρόμοιους στόχους με τους δικούς σας, ή αν προοδεύουν προς την επίτευξη ενός στόχου παρόμοιου με τον 5-ετή στόχο σας. Ένα σημαντικό κλειδί για να ξεκλειδώσετε το μυστικό για το μέλλον σας είναι να έχετε 110% επίγνωση του γεγονότος ότι τελικά θα γίνετε όπως αυτοί με τους οποίους συνδέεστε. Για παράδειγμα, αν έχετε στόχο να είστε στο μέλλον υγιής και πλούσιος, και οι συνεργάτες σας είναι υπέρβαροι καπνιστές που διαμαρτύρονται όταν χρειάζεται να εργαστούν υπερωρίες, τότε δεν είναι δύσκολο να εκτιμήσετε ότι οι πιθανότητες σας να είστε υγιείς και πλούσιοι, είναι από ελάχιστες έως μηδενικές.

Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Reggetiko Project - Mikos KimatosItal Light - Chase the Devil


Ασκητική επί εμπρησμού , Του Γιάννη Μακριδάκη

Γιάννης Μακριδάκης

Ενάμιση χρόνο τού πήρε να πραγματοποιήσει την απειλή του και προχθές τον συλλάβανε για εμπρησμό από πρόθεση αλλά τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να γίνει η δίκη ή μέχρι να το κάψει πλήρως το δάσος..

Ο λόγος για τον εμπρηστή, τον υπαίτιο της προχθεσινής πυρκαγιάς στο δάσος της περιοχής Πιτυούς της Βόρειας Χίου.

Ο οποίος ένα μεσημέρι του χειμώνα 2011-12, μεθυσμένος στο καφενείο του χωριού του, με είδε να μπαίνω και άρχισε να με ειρωνεύεται, όπως συμβαίνει συχνά σε διάφορα μέρη όπου κατοικοεδρεύουν κάφροι, και να μου φωνάζει, “οικολόγε, άμα πάω και βάλω φωτιά και κάψω τους πεύκους, τι θα μου κάνεις;”, “όλους τους πεύκους θα τους κάψω, όλο το δάσος, οικολόγοι ε οικολόγοι” και διάφορα άλλα τέτοια. Είδαν κι έπαθαν οι άνθρωποι του καφενείου να τον ηρεμήσουν και μάλλον τον έδιωξαν, δεν θυμάμαι καλά, δεν είμαι βέβαιος για την κατάληξη του επεισοδίου, πάντως τέλειωσε εκεί. Με τις απειλές για πυρπόληση του δάσους και τους χλευασμούς όλων των αξιοπρεπών και συνειδητών ανθρώπων στο πρόσωπό μου από ένα κτήνος.

Γενικώς τέτοια περιστατικά μου έχουν συμβεί αρκετές φορές στην προσωπική μου μικρή ιστορική πορεία. Τώρα δα θυμάμαι ένα άλλο κτήνος, να περνάει με το αυτοκίνητό του από ένα παραλιακό καφενείο, όπου καθόμουν με την παρέα μου κι έπινα μια σούμα, και για να μου δείξει ότι δεν με γουστάρει για τις απόψεις μου, έστριψε το τιμόνι απότομα ο δειλός κρετίνος και έπεσε πάνω στη γατοπαρέα που είχε μαζευτεί γύρω από το τραπέζι μας. Τα γατιά ευτυχώς σκόρπισαν δίχως να χτυπήσει κανένα, κι εκείνος έφυγε με ένα γέλιο κακαριστό και φωνάζοντας, “έτσι κάνω εγώ στις γάτες κύριε οικολόγε”! Σε μερικούς μήνες ψόφησε από καρκίνο το κτήνος κι εκεί που τον θάψανε προφανώς έχει μολυνθεί το έδαφος σε αρκετά τετραγωνικά και για κάμποσα χρόνια.

Επιστρέφω στο τώρα. Τελικά την έβαλε προχθές τη φωτιά που έλεγε, στο δάσος, ο αχρείος. Και βρήκε την ευκαιρία να την βάλει, επειδή το όμοιο με δαύτον ελληνικό κράτος που έχουνε φτιάξει όλα αυτά τα κτήνη, μαζί με ακόμα κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες αποκτηνωμένους, τους λεγόμενους και ως “σιωπηλή πλειοψηφία” ή “φιλήσυχους νοικοκυραίους”, είναι ανίκανο να το προφυλάξει και παντελώς αδιάφορο για τα δάση και γενικά για το φυσικό κεφάλαιο και το τοπίο της πατρίδας μας. Ψιλά γράμματα και αντικείμενο ειρωνείας και χλεύης ότι δεν έχει σχέση με την “ανάπτυξη”, και είναι και τροχοπέδη στις “επενδύσεις” που θα φέρουν χρήμα και θα μας σώσουν, τους άμοιρους ιθαγενείς

Ο ανώτατος βαθμός του υποκόσμου

του Στρατή Μπουρνάζου 
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι για τις αθλιότητες Ζαρούλια σχετικά με τη  Μαριάννα Δραγασάκη. Και, πάνω από όλα, δεν θέλω να αναπαράγω τις αθλιότητες αυτές, καθώς  θεωρώ λάθος (και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες) να γινόμαστε, έστω και άθελά μας, αγωγοί  και αναμεταδότες της χυδαιότητας την οποία κατακρίνουμε. Άλλωστε, τα λόγια της Ελένης Ζαρούλια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, πιθανότατα τα ξέρετε ήδη. Οι λάτρεις της αναδίφησης, ας βρουν και το πρωτότυπο (το πρωτοσέλιδο του Πρώτου Θέματος του 2007 — και ας σκεφτούμε, άλλη μια φορά, τη συμπόρευση, σε πολλαπλά επίπεδα, των Χρυσαυγιτών και του φύλλου του Θέμου Αναστασιάδη).
Όμως, αν εμείς από την Αυγή δεν έχουμε να πούμε πολλά, αν δεν χρειάζεται να πει τίποτα ο ίδιος ο Γιάννης Δραγασάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε να ακούσουμε να λένε, και μάλιστα να λένε πολλά, όλοι οι άλλοι: το προεδρείο της Βουλής, τα άλλα κόμματα, οι εφημερίδες και οι αναλυτές, ιδίως του συντηρητικού και δεξιού τόξου.

Πέθανε ο «γερόλυκος» JJ Cale

Ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής JJ Cale πέθανε σε ηλικία 74 ετών από καρδιακό επεισόδιο στην Καλιφόρνια. 
Ο JJ Cale, οι μουσικές δημιουργίες του οποίου έγιναν τεράστιες επιτυχίες για πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Έρικ Κλάπτον, οι «Lynyrd Skynyrd» κ.α., έγινε γνωστός για τον ιδιαίτερο χαλαρό blues ήχο με folk και jazz στοιχεία.
Ο JJ Cale έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε μπαρ με ζωντανή μουσική στην Οκλαχόμα. Το 1964 μετακομίζει στο Λος Άντζελες όπου εργάζεται ως ηχολήπτης. Το πρώτο του single για την Liberty Records ηχογραφείται το 1965, ενώ το 1966 βγάζει ένα ακόμα single με την ίδια εταιρεία παραγωγής. 

J.J Cale / Don't Cry Sister


Προς El Dorado Gold Corp

Aπό Χρυσές Αυτ-Απάτες
«Η δημοσίευση είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης»
Μέχρι να "βγάλει ο ήλιος γένια" ή μέχρι να φύγετε για Καναδά χωρίς επιστροφή, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο…
Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε – αποκαλύπτουμε τις πομπές σας , τις ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ σας, την προπαγάνδα σας, λέγοντας με θάρρος την αλήθεια, με ντοκουμέντα, είτε αυτά είναι βίντεο είτε φωτογραφίες είτε ‘’καταχωνιασμένες’’ πανεπιστημιακές μελέτες , εκδηλώσεις κ.α. ενημερώνοντας τους πολίτες .
Οι όποιες πιθανές ή απίθανες μεθοδεύσεις δεν μας αγγίζουν. Ούτε οι απειλές , με ή χωρίς εισαγωγικά απ’ όπου και αν προέρχονται. Οι λίγοι συμπατριώτες μας που καταφέρατε με ύπουλες μεθόδους των υποτακτικών σας, να τους ξεγελάσετε, τάζοντας τους μεταξύ άλλων, λαγούς με πετραχήλια, δεν αποτελούν εχθρό, όπως έντεχνα και προπαγανδιστικά προσπαθούν να περάσουν τα διάφορα παπαγαλάκια με την προπαγάνδα – λάσπη που εργολαβικά ρίχνουν.

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

No comments

Ο κόσμος μας σε μια εικόνα.

Διαδήλωση - πορεία συμπαράστασης , Ιερισσός 26-07-2013Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 14ου camping των Αγωνιστικών Κινήσεων & Μαθητικής Αντίστασης διοργανώθηκε με επιτυχία διαδήλωση - πορεία συμπαράστασης στους δρόμους της Ιερισσού, το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουλίου 2013.
http://sillent-footsteps.blogspot.gr/

H νέα στολή της Θύελλα για την Α' κατηγορία 2013-2014


Προς το τέλος της σημερινής προπόνησης κατέφθασε από Θεσσαλονίκη μέλος του Δ.Σ με  την νέα στολή που θα «φοράει»  φέτος η Θύελλα Στανού  στην  Α΄Κατηγορία. Η νέα στολή  παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές , προπονητή και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ η οποία και ενθουσίασε λόγω της εξαιρετικής της ποιότητας.

Η στολή είναι προσφορά του Στανιώτη κ. Χρήστου Μοσχόπουλου , παλαίμαχου τερματοφύλακα  με συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, ακόμα και στην Α' Εθνική Κατηγορία (σημερινή super league).
O κ. Μοσχόπουλος διατηρεί Πρακτορείο ΟΠΑΠ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Το Δ.Σ του Α.Σ Θύελλα Στανού με ανακοίνωση του

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

27/7 Ιερισσός: Συναυλία

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 14ου camping των Αγωνιστικών Κινήσεων & Μαθητικής Αντίστασης:  Συναυλία στην Ιερισσό (Πολιτιστικό Κέντρο) 27 Ιούλη, 21:00 με τους
Υπεραστικοί
Pablo Hasel
Τοξικά Απόβλητα
 
Όχι στην καταστροφή της Χαλκιδικής
Άμεση Απελευθέρωση των Αγωνιστών

VICE (UK): Νίκησαν πραγματικά οι διαδηλωτές στις Σκουριές την ΕΕ, τις εταιρείες εξόρυξης χρυσού και την αστυνομία του τρόμου στην Ελλάδα;

Του Γιάννη Μπαμπούλια από το VICEΗ El Dorado, η Kαναδική εταιρεία που κατέχει τα αμφιλεγόμενα ορυχεία χρυσού στο δάσος στις  Σκουριές  στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει όλα τα έργα στην περιοχή μέχρι τουλάχιστον το 2016. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το σκεπτικό αυτής της απόφασης είναι ότι η τιμή του χρυσού έχει μειωθεί, πράγμα που σημαίνει - προφανώς - ότι δεν υπάρχει νόημα να επενδύσουν σε ένα μεταλλείο για να τον εξορύξουν.

Φεστιβάλ Βαρβάρας


ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ:
Εισιτήριο διαρκείας (για 4 μέρες): 50 ευρώ (προπώληση) / 60 ευρώ (στην είσοδο)

Εισιτήριο ημέρας: 15 ευρώ (προπώληση) / 17 ευρώ (στην είσοδο)

Από ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΑΡΒΑΡΑΣ(festival varvaras)

Συναυλία Φίλιππου Πλιάτσικα στο Στανό Χαλκιδικής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Αθλητικός Σύλλογος Θύελλα Στανού Χαλκιδικής συνδιοργανώνουν συναυλία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα  που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Στανού.

Την μουσική βραδιά θα ανοίξουν και θα κλείσουν οι MELTDOWN  με ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 21:30.

Η αξία των εισιτηρίων θα είναι 10 ευρώ η προπώληση   και την ημέρα της συναυλίας στο ταμείο της συναυλίας  13 ευρώ.
Η ημερομηνία έναρξης και τα μέρη διάθεσης εισιτηρίων προπώλησης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.
Επικοινωνία -Πληροφορίες  

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας στο γήπεδο του Μελισσουργού‏Με πολύ καλό ρυθμό συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας του χωριού μας υπό την καθοδήγηση του νέου προπονητή Νίκου Βεκόπουλου.
Στα θετικά ο εξαιρετικός αγωνιστικός  χώρος του γηπέδου του Μελισσουργού.
Στα έξω-αγωνιστικά, με σημερινή ανακοίνωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ «ΘΥΕΛΛΑ» Στανού ευχαριστεί τον κύριο Χατζή Κωνσταντίνο για την σημαντική του  προσφορά  σε αθλητικό υλικό ένδυσης .

Δεν θα μας απαγορεύσετε και τον ύπνο κάτω από τ' αστέρια!

Μας παίρνετε τις δουλειές, μας κόβετε τους μισθούς, μας αφαιρείτε δικαιώματα.
Δεν θα μας απαγορεύσετε και τον ύπνο κάτω από τ' αστέρια!
 
Η ελληνική κυβέρνηση σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, για την οποία ευθύνεται άμεσα η πολιτική που εφαρμόζει, αποφασίζει να υπερδιπλασιάσει το ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται στους ελεύθερους κατασκηνωτές. Με την απόφασή της αυτή δείχνει να αγνοεί τόσο το γεγονός ότι φέτος, βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το 73% των Ελλήνων αδυνατεί ουσιαστικά να κάνει διακοπές, όσο και τον αντίκτυπο της απόφασής της στους πολίτες που γνωρίζουν ότι την ίδια στιγμή νομιμοποιούνται  με συνοπτικές διαδικασίες και  χαμηλό κόστος οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ετσι «ξεπατώνουν» το βουνό

Από την “Eφημερίδα των Συντακτών”
Ενώ η Eldorado Gold ανακοίνωνε την αναστολή της εξόρυξης για τουλάχιστον ένα χρόνο, κάποιοι εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν ότι πρέπει η κατασκευή του εργοστασίου να επισπευστεί, ακόμη κι αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Του Νίκου Φωτόπουλου
Φωτογραφίες: Β. Μαθιουδάκης
 
Σεληνιακό τοπίο θυμίζουν σήμερα 200 στρέμματα του άλλοτε καταπράσινου δάσους των Σκουριών στη Χαλκιδική, εκεί όπου μπουλντόζες, εκσκαφείς και θηριώδη χωματουργικά φορτηγά ξεπατώνουν τη φύση προετοιμάζοντας την… «επένδυση».

Σάββατο 3/8: Πορεία στον Κάκαβο

Το Σάββατο 3 Αυγούστου ανεβαίνουμε στον Κάκαβο
Ανεβαίνουμε στο βουνό μας γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν εξαρτάται από την τιμή του χρυσού.
Ανεβαίνουμε στο βουνό μας γιατί η αξία του δε μετριέται σε ουγγιές
Ελάτε μαζί μας!
Σε μια πορεία για μια εξόρυξη που δε θα γίνει ποτέ και με μήνυμα:
 
"Έξω οι εταιρείες από τις Σκουριές, Ελεύθερα βουνά και όχι φυλακές"
 
Προσυγκεντρώσεις: Ιερισσός 10 π.μ, Μ.Παναγία (Χοροστάσι) 10 π.μ.
 
Με προφυλακίσεις δε γίνονται επενδύσεις!

ΣΥΝΕΝΤEΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη του γραμματέα της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής και μέλους της Κ.Ε., Κ. Γκοντίνου στην tv super (22/7) για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το ιδρυτικό του συνέδριο και τις τοπικές πολιτικές εξελίξεις.

 

Η ελπίδα είναι μόλις δώδεκα ετών.

Το δωδεκάχρονο καταλαβαίνει......εσύ;  

 

Οι GROUNDATION Live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!!!!!


H πιο σημαντική reggae μπάντα του πλανήτη αυτή τη στιγμή και μία από τις πιο αγαπημένες του ελληνικού κοινού έρχεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικά live, το Σάββατο 31 Αυγούστου στην Αθήνα και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Ο μουσικός οδοστρωτήρας από την Καλιφόρνια, όπως τους έχουν πετυχημένα χαρακτηρίσει, επιστρέφει μετά από απουσία δύο χρόνων στη χώρα μας στα πλαίσια της μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας τους με αφορμή τον τελευταίο τους αλμπουμ “Building An Ark”. Το ελληνικό κοινό θα έχει την τύχη να συμμετέχει σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία και να παρακολουθήσει μία από τις καλύτερες live μπάντες στον κόσμο στην καλύτερη στιγμή της καριέρας τους. Μην τους χάσετε!
ΑΘΗΝΑ
Σάββατο 31 Αυγούστου
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Ιερά Οδός 72 & Σπύρου Πάτση
Προπώληση εισιτηρίων 15 ευρώ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου
Στρατόπεδο Κόδρα Open-air stage, Καλαμαριά

Bob Marley - Haille Selassie A'Τα τζιτζικια ροκανίζουν το καλοκαίρι

Γιάννης Μακριδάκης

Καθόμουν σήμερα, ώρες εργάσιμες του συστήματος, κι άκουγα δίχως τύψη καμία τα τζιτζίκια που κυριαρχούσαν στο μικροσύμπαν μου, λες και ροκάνιζαν το καλοκαίρι, έβλεπα τα κλαριά των λιόδεντρων να σουρομαλλιάζονται από τον άνεμο, μέλισσες να πετάνε από τον έναν κολοκυθοανθό στον άλλον, ακριδάκια και χίλια δυο άλλα έντομα να κάνουν κι αυτά τη ζωή τους, οι γάτες ξάπλα σε λήθαργο και όλα τα φυτά να καρτερούνε πότε θα φύγει ο ήλιος από πάνω τους, πότε θα πέσει πάλι η δροσιά της νύχτας να αναλάβουν κι αυτά δυνάμεις.

Και σκεφτόμουν πως καθόλου δεν τη νοιάζει τη φύση ολόγυρα για το παράλληλο σύμπαν, το οποίο φτιάξαμε και μέσα του ζούμε δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Καρφί δεν της καίγεται αν βάλαμε μαντρότοιχους και σύρματα, αν ορίσαμε περιουσίες και σύνορα, αν κάναμε μεταξύ μας συμβόλαια, αν πληρώνουμε φόρους και χαράτσια, αν έχουμε πάρει στα πολύ σοβαρά τον εαυτό μας και τον ρόλο μας ως ιδιοκτήτες της, αν νομίζουμε πως την ορίζουμε, πως είμαστε αιώνιοι και πως θα την κληροδοτήσουμε κιόλας ο καθένας όπου γουστάρει.

Καμία απολύτως έγνοια δεν έχει η φύση ολόγυρα για το αν έχουμε ορίσει εμείς την πλάνη μας, αισθανόμαστε βολεμένοι ως αυθεντικοί ηλίθιοι εντός της, και διάγουμε τον βίο μας όλον δουλεύοντας για το χρήμα και την ιδιοκτησία, πεθαίνουμε στο τέλος δίχως να έχουμε ζήσει τίποτα.

Black Uhuru - African Love


Η «πρώτη» της Θύελλα Στανού
Την προετοιμασία της για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο ξεκίνησε χτες Τετάρτη  η ομάδα της Θύελλα Στανού στο γήπεδο Μελισσουργού υπό την καθοδήγηση του νέου προπονητή Νίκου Βεκόπουλου.
Η Θύελλα την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση.

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Συναυλία Φίλιππου Πλιάτσικα στο Στανό ΧαλκιδικήςΟ Πολιτιστικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Θύελλα Στανού Χαλκιδικής διοργανώνουν συναυλία οικονομικής ενίσχυσης με τον Φίλιππο Πλιάτσικα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου και ώρα 21:30 στο Δημοτικό Σχολείο Στανού.

Την μουσική βραδιά θα ανοίξουν και θα κλείσουν οι MELTDOWN  με ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες.

Τα εισιτήρια θα προπωλούνται  10 ευρώ  και την ημέρα της συναυλίας στην είσοδο  13 ευρώ.
Πληροφορίες για τα μέρη προπώλησης στο τηλέφωνο 6982 15 18 27 .

Η συναυλία θα έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με τα έσοδα να πηγαίνουν στην οικονομική ενίσχυση των συλλόγων.

*Χορηγός επικοινωνίας Sohos fm 88.7.

**Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.Συναυλία αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή


Ανακοίνωση Α.Σ Θύελλα Στανού σχετικά με την έναρξη της προετοιμασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Θύελλα Στανού καλεί τους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται αύριο Τετάρτη 24 Ιουλίου και ώρα 6:30 μ.μ στα γραφεία του συλλόγου , για την αναχώρηση της αποστολής προς το γήπεδο του Μελισσουργού για την έναρξη της προετοιμασίας , η οποία  έχει οριστεί για τις 07:30 μ.μ.


                                                                                  Το Δ.Σ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Reggetiko Project - Welcome Midi


Η επανάσταση των σιωπηλών

του Γιώργου Γραμματικάκη
Οι Σειρήνες όμως έχουν ένα όπλο πιο φοβερό και από το τραγούδι: τη σιωπή τους. Και πιθανότερο, παρόλο που δεν έτυχε ποτέ, θα ήταν να γλιτώσεις από το τραγούδι τους, παρά από τη σιωπή τους.
[Φραντς Κάφκα, Η σιωπή των σειρήνων]

Η επανάσταση που οραματίζομαι θα είναι μια επανάσταση των σιωπηλών. Δεν θα έχει σημαίες αναπεπταμένες, συνθήματα και ιδεολογικές διακηρύξεις. Θα είναι μια επανάσταση βουβή, που θα στηρίζεται απλώς στην αλληλεγγύη των βλεμμάτων. Θα ξεκινήσει από την απόλυτη, την οργισμένη σιωπή, και θα αποδώσει στον άνθρωπο ό,τι στερήθηκε, ό,τι ονειρεύθηκε, ό,τι ζήτησε με κραυγές -πριν επιλέξει τη σιωπή.


Γιατί αυτή η σιωπή είναι η απόγνωση και η προσδοκία του. Δεν είναι αποδοχή, μήτε μοιρολατρία. Η σιωπή είναι το μέτρο της διαψευσμένης του ζωής, η πίκρα για τις επαγγελίες που ακυρώθηκαν, η οργή για την υποκρισία και το ψέμα. Η σιωπή είναι το ανώτερο στάδιο της πολιτικής ωριμότητας. Αν οδηγήσει στην επανάσταση, θα είναι μια επανάσταση αληθινή, αφού για πρώτη φορά δεν θα δεσμεύεται από τα λόγια της, θα δεσμεύεται μόνον από τα αισθήματά της.

Ο Καστοριάδης και η θεωρία της δημοκρατίας

Για την επικαιρότητα ενός «ανεπίκαιρου» στοχαστή
Στη χώρα μας, αλλά και αλλού, ο Κορνήλιος Καστοριάδης ευτύχησε να συναντήσει ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, που συνεχίζει να συζητά με ενδιαφέρον τα κείμενά του. Αυτό οφείλεται, δίχως άλλο, στο έντονο πολιτικό πάθος του, που τροφοδοτεί μια ριζοσπαστική κριτική των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών δομών στο όνομα μιας αληθινής, άμεσης δημοκρατίας.
Του Κωνσταντίνου Καβουλάκου* 
Ο Καστοριάδης απέφυγε βέβαια να αναγάγει την κοιτίδα των αμεσοδημοκρατικών πρακτικών, την αρχαία ελληνική δημοκρατία, σε αιώνιο πρότυπο ενός τέτοιου πολιτεύματος – προτίμησε να κάνει λόγο γι’ αυτήν ως «δημιουργική πηγή της ιστορίας», από την οποία μπορούμε να εμπνευστούμε για να βρούμε τον δικό μας δρόμο.

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤ​ΑΙ - ΣΚΟΥΡΙΕΣ 20/07

Υπό την ανοχή Πολεοδομίας και Αστυνομίας συνεχίζει και σήμερα να παρανομεί η "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ" πραγματοποιώντας εργασίες εκσκαφών στο χώρο του εργοστασίου. Η Αστυνομία μάλιστα παρευρίσκεται στο χώρο προστατεύοντας την παρανομούσα εταιρεία.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ , η αναστολή αφορά εργασίες για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων για την κατασκευή του εργοστασίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4. παρ.16 του ΓΟΚ άδεια δόμησης απαιτείται για:
Εκσκαφές , επιχώσεις , επιστρώσεις , διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.

Ο ξένος

Μια μέρα ήρθε ένας ξένος στο χωριό. Στάθηκε στην πλατεία και ξετύλιξε ένα πανό  Έγραφε “Κοινωνική Κουζίνα – Ο Άλλος Άνθρωπος”. Έστρωσε ένα τσουκάλι στη φωτιά κι έπιασε να μαγειρεύει.


-Τι είναι τούτο πάλι; Ποιός είναι αυτός;

-Δωρεάν φαγητό για όλους λέει;

-Ναι, εμείς δεν έχουμε κανέναν που να πεινάει.

-Και τι με νοιάζει εμένα, η σύνταξη να πέφτει.

-Δίκιο έχεις. Να μπαίνει ευρώ στην πανταλόνα.

-Τι παριστάνει ετούτος δηλαδή; Θ’ αλλάξει τον κόσμο;

-Έλα ντε.

Πετάχτηκε κι ο παπάς:


-Ρε τούτος θα μας πάρει τη δουλειά. Κι εμείς τι κάνουμε εδώ;

Κι ένας πολιτευτής συμφώνησε:

-Ετούτος και κάποιοι άλλοι σαν και δαύτονε θα μας χαλάσουν το μαγαζί. Τόσα χρόνια δηλαδή εμείς τι κάνουμε;

-Κάτι λέει για Αλληλεγγύη.

-Τι λέξη είν’ αυτή;

-Δεν ξέρω. Στο σχολειό μάθαμε να τηράμε μια το πίνακα και μια το βιβλίο. Τι γινότανε δίπλα ούτε που θυμάμαι.Τότε πήρε το λόγο ο παππούς:

-Η Αλληλεγγύη υπήρχε τα παλιά χρόνια, δεν τη προλάβατε εσείς.

-Και πως ήτανε τότες;

-Τότες οι αυλές ήσαντε ανοιχτές. Ούλοι μια γειτονιά. Δεν υπήρχαν σιδεριές και συναγερμοί. Και τα σκυλιά ήσαντε και φίλοι όχι μόνο φύλακες. Όποιος είχε κάτι το μοιραζότανε, κι όποιος δεν είχε το μοιραζότανε κι αυτός. Γλεντάγαμε μαζί, κλαίγαμε μαζί, γελάγαμε μαζί και στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός ήταν ίδιος για όλους.

-Δηλαδη;

-Δηλαδή να…Η χαρά πολλαπλασιαζότανε γιατί την μοιραζόμασταν. Δεν χανότανε στο μοίρασμα, μ’ ένα περίεργο τρόπο αυγάταινε. Και η λύπη λιγόστευε. Όσο πιο πολλοί την κουβαλούσαμε αλάφραινε.

-Είναι πολλά τα χρόνια που’ φυγε αυτή η, πως την είπες, Αλληλεγγύη;

-Είναι. Από τότε που’ ρθε το χρήμα κι η ανάπτυξη. Το χρήμα έφερε τη μοναξιά.

-Μα γίνεται αυτό; Άμα δεν έχω μισθό πως θα ζήσω;

-Αμ γίνεται. Με το χρήμα αλλάζει το βλέμμα σου. Δεν βλέπεις δίπλα σου. Η ματιά σου φτάνει στο ύψος του μισθού σου και στο βάθος της τσέπης σου. Παραδίπλα τίποτα. Δε φταίς εσύ, η ανάγκη βλέπεις. Αλλά δεν μάθατε κι αλλιώς. Από μικρά σας ζέψανε στο ζυγό της οικονομίας. Όλα τα μετράμε με βάση τις ανάγκες μας. Παραπέρα τίποτα. Δεν προφταίνουμε. Να, κοιτάτε την πλατεία.

-Πω, πω!!!

Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Ital light - Rude boy (Dub Incorporation)


Μια συνωμοσία θαυμαστή!

Γιάννης Μακριδάκης

Σήμερα μού ήρθε μια ενημέρωση για εκδήλωση σχετικά με την αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία, η οποία θα γίνει το απόγευμα στο προαύλιο της ΕΡΤ. Μου τηλεφώνησε επίσης μία δημοσιογράφος, παραγωγός εκπομπών στην ΕΡΑ, για να κάνουμε μια εκπομπή το απόγευμα 3-4 και να μιλήσουμε για την “ανταλλακτική οικονομία”, όπως μου είπε.

Όλα αυτά είναι μια τρανταχτή απόδειξη τού το πόσο ζυμώθηκε η ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτά τα τρία μόλις χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης. Έννοιες, όροι, δραστηριότητες, οι οποίες ήταν παντελώς άγνωστες αλλά και τύγχαναν αντικείμενο χλευασμού κάποιες φορές, φάνηκε πεντακάθαρα ότι αρκούσε μια απειροελάχιστη ιστορική περίοδος χρηματικής ανέχειας, για να λάβουν στην συλλογική μας συνείδηση, την θέση που αξίζει στην σπουδαιότητά τους. Το πλατύ κομμάτι της κοινωνίας βεβαίως ακόμη κοιμάται μακάριο, όπως γίνεται πάντα σε κάθε ιστορική αλλαγή και θα ακολουθήσουν κατόπιν παρασυρόμενοι από το ρεύμα, δίχως και πάλι να ξέρουν πού πάνε και τι γίνεται, όπως ακριβώς έκαναν και κάνουν οι αντίστοιχοί τους σε κάθε εποχή.

Αν αναλογιστούμε την πορεία της ανθρωπότητας, ένα συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι το ότι, πέραν της Φυσικής Οικονομίας, της μόνης αληθινής και αυθύπαρκτης, δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε υπήρξε ποτέ μεταξύ ανθρώπων, κάποια οικονομία μη ανταλλακτική. Ακόμα και σήμερα η οικονομία μας ανταλλακτική είναι. Και χρησιμοποιεί ως μέσον και ως μέτρον, την ευφυέστερη σύλληψη του ανθρώπου, η οποία διευκολύνει τις ανταλλαγές του, και δεν είναι άλλη από το χρήμα.

Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη οικονομία και ανταλλακτική σχέση μεταξύ ανθρώπων, αν δεν έχουν ορίσει και συμφωνήσει σαφώς και απολύτως το μέτρο, την μονάδα μέτρησης δηλαδή της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν, που προσφέρουν και ανταλλάσσουν. Όταν το μέτρο δεν είναι ορισμένο σαφώς και απολύτως, αυτοί που αδικούνται είναι πάντοτε οι αδύναμοι. Γι’ αυτό και οφείλει ο καθένας από μας να απαιτεί και να αγωνίζεται συνεχώς για σαφείς όρους – νόμους και για την κατά γράμμα τήρησή τους.

«Ο μικρός πρίγκιπας» - Ο έμπορος

-Καλημέρα, είπε ο μικρός πρίγκιπας.

-Καλημέρα, είπε ο έμπορος.


Πουλούσε κάτι μικρά τελειοποιημένα χάπια που καταπραΰνουν τη δίψα. Παίρνεις ένα την εβδομάδα και δεν αισθάνεσαι πια την ανάγκη να πιεις νερό.

-Γιατί τα πουλάς αυτά; Ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

-Κάνουν μεγάλη οικονομία χρόνου, είπε ο έμπορος. Έγιναν υπολογισμοί από τους ειδικούς. Γλιτώνεις 53 λεπτά την εβδομάδα.

-Και τι τα κάνουν αυτά τα πενήντα τρία λεπτά;

Κοίτα από το παράθυρο…και ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ.

Μιας και οι συζητήσεις γύρω από το θέμα “τρομοκρατία” έχουν ανάψει πάλι για τα καλά, και μιας και η συνεχώς υποσχόμενη “διαφάνεια” στα οικονομικά του Δημοσίου, αλλά και μεγάλων εταιριών όλο γίνεται μεζές σε ένα πιάτο γεμάτο σάλτσες, αλλά χωρίς μεζέ (εκτός για αυτούς που “μαζί τα φάγανε”), είναι μάλλον η καλύτερη συγκυρία να δημοσιεύσω έναν προβληματισμό μου βασισμένο στο παρακάτω μέηλ…

_________________________________________________________________
Γιατρέ μου δεν κοιμάμαι τα βράδια πια! Έχω θέμα! Δουλεύω για τρομοκράτες.
-
 -Ένα εργασιακό περιβάλλον σε Διαχειριστική Αρχή, που απ’ έξω φαίνεται ιδανικό, ευχάριστο, ανθρώπινο και με έναν αέρα “ευρωπαϊκό” τόση βρωμιά και ανηθικότητα κρύβει από μέσα.
-Αλλά κοίτα από το παράθυρο την ανεργία που καλπάζει και ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ.
-
-Εργαζόμενοι που ως άλλα “Golden Boys” έχουν τις εξασφαλισμένες θεσάρες τους και από εκεί ψηλά ελέγχουν τους πάντες και ξεζουμίζουν αυτούς με τους μισθούς πείνας.
-Αλλά κοίτα από το παράθυρο την ανεργία που καλπάζει και ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ.
-
-
-Ο πρόεδρος του Δ.Σ. με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού πάντα, αποφασίζει και διατάζει, όπως γίνεται άλλωστε στη Χούντα. Χωρίς να λογαριάζει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους.
-Αλλά κοίτα από το παράθυρο την ανεργία που καλπάζει και ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ.
-
-
-Λεφτά υπάρχουν και τρώγονται. Πολλά λεφτά, μπροστά από τα μάτια σου να περνάνε κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες ευρώ άλλα με θράσος, άλλα κάτω από το τραπέζι, άλλα μεταμφιεσμένα σε ταξίδια, άλλα καμουφλαρισμένα σε πανάκριβα κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές και άλλα βαφτισμένα σε μπόνους. Για σένα υπάρχει μόνο το “ξέρεις πόσοι είναι με πτυχία και μεταπτυχιακά που θα ερχόντουσαν και με λιγότερα λεφτά από σένα?” Και ματώνεις τα χείλη σου από το δάγκωμα.
-Αλλά κοίτα από το παράθυρο την ανεργία που καλπάζει και ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ.

Ιερισσός: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφία​ς "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ 100 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕ​Σ"

Πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ 100 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ" των Βορεινού Θεολόγη και Δουλδέρη Σταύρου την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου στερεοσκοπικών (3D) προβολών στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
Η έκθεση φωτογραφίας αποτελείται από μια επιλογή φωτογραφίων που παρουσιάζουν το Άγιο Όρος μέσα στη χιλιόχρονη πορεία του. Αποτυπώνεται η ζωή και ο βίος των Αγιορειτών Πατέρων, η φύση που τόσο απλόχερα τους χάρισε η Παναγία και η σπάνια αρχιτεκτονική, έργο των ανθρώπων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η έκθεση έχει 4 θεματικές ενότητες: την αρχιτεκτονική, τη φύση και το περιβάλλον, τον καθημερινό βίο των Πατέρων και την Προσευχή.
Η εκθεση θα διαρκέσει εως τις 31-08-2013 και οι ώρες λειτουργίας είναι:
 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-15.00
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 19.30-21.30