τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

Με τον Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ∆ήμους. Με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η υποχρέωση αυτή οριστικοποιείται και αποτελεί μέρος του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Πέρα από υποχρέωση όμως, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Δήμων αποτελεί πλέον και προυπόθεση για την άντληση ευρωπαικής χρηματοδότησης την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να θέσετε στη διάθεση των δημοτών και φορέων της ΔΚ/ΤΚ σας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, με την προτροπή να το συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-12-2014 :  • αναφέροντας τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή,
  •  προτείνοντας δράσεις που πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
  • διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τα έργα, μέτρα ή δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, ώστε να πετύχει τους στόχους της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της περιοχής.Ας εργαστούμε όλοι, ώστε να δώσουμε στον τόπο μας το μέλλον που του αξίζει.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου