τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.µ., ξεκινά η υποβολή των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕ∆, για την καταβολή του 
ειδικού εποχικού βοηθήµατος. 
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 1η ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 13:30, η δε 
παραλαβή των δικαιολογητικών µέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας. 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα 
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου 
ηλεκτρονικής πρόσβασης. 
Όσον αφορά στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων µέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία. 

∆ικαιούχοι του βοηθήµατος είναι εργαζόµενοι των παρακάτω κατηγοριών: 
Οικοδόµοι, λατόµοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, 
ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, µουσικοί µέλη των οικείων επαγγελµατικών 
σωµατείων, υποδηµατεργάτες, µισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές 
εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών µηχανηµάτων, ηθοποιοί, 
τεχνικοί κινηµατογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου-κινηµατογράφου, 
χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηµατογράφου, ελεγκτές κινηµατογράφου και 
θεάτρου, ταµίες κινηµατογράφου και θεάτρου, µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού 
κλάδου και σµυριδεργάτες. 

Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήµατος 
και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του 
Οργανισµού, www.oaed.gr 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ηµέρες ασφάλισης, στο εισόδηµα και, για 
τους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαµονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον 
ΟΑΕ∆ µέσω των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα. 

Με εξαίρεση τους απασχολούµενους στον οικοδοµικό κλάδο, οι λοιπές 
κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθηµα εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου