τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Τα δάση μας, τα κάλλη μας!


Από τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός
Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή των Σκουριών
Στην περιοχή επέμβασης στις Σκουριές, εμφανίζονται η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) και η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia).
Αναλυτικότερα, οι Σκουριές χαρακτηρίζονται από δάση οξιάς σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης και από υψηλά δρυοδάση σε καλή οικολογική κατάσταση
διατήρησης. Τέλος, αρκετά μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή καλύπτονται από οστριές, γάβρους και θερμόφιλά δάση σε δενδρώδη ή υψηλή θαμνώδη μορφή. Εκτός όμως από τις κύριες ζώνες βλάστησης, στις Σκουριές εμφανίζονται κατά τόπους μονάδες βλάστησης που ανήκουν στην αζωνική βλάστηση και αυτές είναι οι παραποτάμιες και παραρεμάτιες συστάδες ανατολικού πλατάνου (Platanus orientalis) και σκλήθρου (Alnus glutinosa), καθώς και οι αναδασώσεις αυτόχθονων και ξενικών κωνοφόρων (στο συντριπτικό τους ποσοστό
πεύκα).

Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή του Στρατωνίου
Η περιοχή επέμβασης στο Στρατώνι, χαρακτηρίζεται από την ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis), την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) και τη ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia). Στις εκτάσεις που επικρατεί η ευμεσογειακή ζώνη, στις περιοχές με νότια έκθεση, εμφανίζονται κυρίως φυτοκοινωνικές ενώσεις με επικρατέστερο είδος το ρείκι (Erica arborea), ενώ σε
σχετικά καλύτερες οικολογικά θέσεις κυριαρχούν οι κουμαριές (Arbutus unedo) και οι ασπάλαθοι (Calycotome villosa). Στις υγρότερες θέσεις κυριαρχεί η αριά (Quercus ilex) σε συνδυασμό με φράξους (Fraxinus ornus), φυλλίκια (Phillyrea latifolia) και χνοώδεις δρυς (Quercus pubescens). Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης χαρακτηρίζεται από μικτά δάση πλατύφυλλων ειδών, με  χαρακτηριστικότερα την καστανιά (Castanea sativa), τις φλαμουριές
(Tilia sp.), τη δρυ (Quercus frainetto), την οστρυά (Ostrya carpinifolia), το γάβρο (Carpinus betulus) και το φράξο (Fraxinus ornus), ενώ η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων αποτελείται από δάση οξιάς στα χαμηλότερα υψόμετρα εξάπλωσής τους. Καταλαμβάνουν τις υγρότερες περιοχές με βόρεια έκθεση, ενώ οι περιοχές με ξηρότερο και θερμότερο μικροκλίμα καταλαμβάνονται από δάση πλατύφυλλων ειδών (υποζώνη Tilio – castanetum). Τέλος, αντίστοιχα με την περιοχή του Στρατωνίου, εμφανίζονται κατά τόπους παρόμοιες μονάδες αζωνικής βλάστησης.

Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή της Ολυμπιάδας
Στην περιοχή επέμβασης στην Ολυμπιάδα, συναντώνται η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis), η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) και η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia). Στις περιοχές που ανήκουν στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης, ξεχωρίζουν τα δάση αριάς (Quercus ilex), αλλά παρατηρείται σποραδικά και ένας σημαντικός αριθμός ειδών όπως ο φράξος (Fraxinus ornus), το φυλλίκι (Phyllirea latifolia), η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), το ρείκι (Erica arborea) και τα σπάρτα (Spartium junceum). Στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης συναντώνται μικτά δάση πλατύφυλλων ειδών, αλλά και συστάδες με δενδρώδους μορφής πουρνάρια, που καταλαμβάνουν όμως περιορισμένη έκταση στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων στην Ολυμπιάδα καταλαμβάνει περιορισμένης έκτασης ενδιαιτήματα. Τέλος, κατά αντιστοιχία με τις δύο άλλες περιοχές, εντοπίζονται και στην Ολυμπιάδα φυτοκοινότητες αζωνικής βλάστησης, που αφορούν στις παραποτάμιες διαπλάσεις και στις αναδασώσεις κωνοφόρων.

Χλωρίδα
Με βάση τις εξειδικευμένες εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Ο.Μ.Β. του 2010 της παρούσας μελέτης για τις περιοχές των Σκουριών και της Ολυμπιάδας, καθώς και από βιβλιογραφικά δεδομένα, τα κύρια συμπεράσματα όσον αφορά στη χλωρίδα των περιοχών επέμβασης, είναι τα εξής:
• Στην περιοχής μελέτης στις «Σκουριές», καταγράφηκαν 142 είδη χλωρίδας εκ των οποίων 14 εκτιμώνται ως σημαντικά.
• Στην περιοχή μελέτης στο «Στρατώνι», καταγράφηκαν 101 είδη χλωρίδας εκ των οποίων 8 εκτιμώνται ως σημαντικά.
• Στην περιοχής μελέτης στην «Ολυμπιάδα», καταγράφηκαν 116 είδη χλωρίδας εκ των οποίων 7 ανήκουν σε οικολογικά σημαντικά είδη.

Εάν συνυπολογιστούν και τα συμπεράσματα της Ο.Μ.Β. του 1998, αναφέρονται τα εξής:
Το σύνολο των οικολογικά σημαντικών ειδών στις περιοχές μελέτης των Ο.Μ.Β. (του 1998 και του 2010) στις Σκουριές, στο Στρατώνι και στην Ολυμπιάδα, καθώς και στην ευρύτερη και άμεση περιοχή της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε 38 είδη.
• Ένα είδος έχει συμπεριληφθεί στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. Πρόκειται για το είδος Galanthus nivalis το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο (R) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο.
• Είκοσι (20) είδη έχουν συμπεριληφθεί στο Π./. 67/1981 (ΦΕΚ 43Α/81 «Για την
προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών»).
• /εκαέξι είδη (16) χαρακτηρίζονται ως σπάνια για τον Ελληνικό χώρο
• Πέντε (5) είδη παρουσιάζουν ενδημισμό. Από αυτά το Digitalis leucophaea είναι
ενδημικό της Ελλάδας, δύο είδη (Centaurea grisebachii ssp. grisebachii, και Digitalis laevigata ssp. laevigata) είναι ενδημικά της Βαλκανικής Χερσονήσου και δύο είδη (Hypericum athoum και Scoutellaria albida ssp. vacillans) χαρακτηρίζονται με τοπικό ενδημισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου