τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Πρόγραμμα υποστήριξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών Σ.Ε.Μ


Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, συγχρηματοδοτούνται δράσεις για την ενεργό συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στη δημόσια ζωή, διασφαλίζοντας βασικές πολιτικές ελευθερίες, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα περί ισότητας και αλληλεγγύης, στη βάση των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών της Ευρώπης.

Η ASANTE και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα υποστήριξη Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ)για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο»

Στόχοι  είναι


  • Η Ενίσχυση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της ανάπτυξης ενός άμεσου και ανοικτού δίαυλου επικοινωνίας.
  • Η Διάχυση της γνώσης για καλές πρακτικές αναφορικά με τις ενταξιακές πολιτικές των κρατών μελών.
  • Η Ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Η Συμβολή στην ανάπτυξη κοινών δράσεων που αφορούν την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής.
  • Η Προώθηση ενός συστηματικού τρόπου συγκέντρωσης και αξιοποίησης πληροφοριών για την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτά, προβλέπονται μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν

q  την υλοποίηση Εργαστηρίων Διαβούλευσης καθένα εκ των οποίων εστιάζεται σε μια επιμέρους θεματική και την ανάπτυξη Θεματικών Οδηγών ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους.
q  την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Δικτύου
q  την καταγραφή και σύνθεση των προβληματισμών, των πορισμάτων και των προτάσεων σε συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων με στόχο τη συμβολή στο διάλογο και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Η υλοποίηση του έργου:

  • Προβάλλει το ρόλο που διαδραματίζουν σε τοπικό επίπεδο τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και αναδεικνύει το έργο τους.
  • Υποστηρίζει την Καταγραφή καινοτόμων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.
  • Ενισχύει τη Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε αφενός να σας ενημερώσουμε για το έργο και αφετέρου  να ζητήσουμε την συνεργασία σας για ένταξη του Φορέα σας στο Δίκτυο Συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να απευθύνεστε στoν κ. Μπλόυμ Ανδρέα , τηλ 210 3302458, email: asante.ngo@gmail.comasante

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου